Zamestnanci
Odborná prax
Projekty pre študentov
Oznamy
Kontakt
LinkyContent © 2005 by VVaPC
WebDesign © 2005 by simmi
 

Vedecko-výskumná činnosť VVaPC

V súčasnosti sa VVaPC orientuje na prioritné oblasti výskumu:
• interkultúrna komunikácia,
• chudoba a sociálne vylúčenie Rómov,
• životné stratégie obyvateľov rómskych marginalizovaných komunít,
• nové prístupy k edukácii Rómov,
• nové formy, metódy a prístupy k riešeniu sociálnych problémov rôznych cieľových skupín, predovšetkým Rómov,
• sociálna práca v rómskych komunitách,
• význam odbornej praxe v štúdiu sociálnej práce.

Najdôležitejšie národné a medzinárodné vzdelávacie, vedecko-výskumné a aplikačné projekty, ktoré sa na pracovisku riešili/riešia, prípadne do nich boli/sú jeho zamestnanci zapojení sú nasledovné:

názov projektu: podporuje (inštitúcia, grantová agentúra): trvanie projektu začiatok: trvanie projektu koniec:
Postavenie a rola rómskej ženy v spoločnosti VEGA 1/0081/03 2003 2005
Profesní motivace a výcvik mladých Romů a jejich zařazení na trhu práce (TRAINGYP) CZ/03/B/F/PP-168007 Leonardo 2003 2006
Akademická a praktická inteligencia slovenskej populácie rómskych detí APVV 2006 2009
Kvalita života, střední a zdravá délka života z aspektu determinant zdraví u romského obyvatelstva v ČR a SR. GAČR 2007 2008
Rozvoj sociálno-psychologických a interkultúrnych zručností študentov z odlišného socio – kultúrneho prostredia KEGA 2007 2009
Právní postavení Romů v zemích Evropské unie GAČR 2007 2009
Kultúrne kontexty sociálnej interakcie a sociálnej komunikácie v etnicky zmiešaných lokálnych spoločenstvách (výberovo v lokalitách osídlených nerómskymi a rómskymi spoločenstvami) VEGA 2007 2009
Ľudský kapitál u marginalizovaných Rómov z aspektu edukácie a potrieb znalostného trhu práce VEGA 2007 2009
Teacher In-Service Training for Roma Inclusion - INSETROM 134018-2007-CY-COMENIUS-CMP 2007 2009
Voľby životných stratégií obyvateľov chudobných a sociálne vylúčených rómskych osídlení VEGA 2010 2011
Multikultúrna výchova a postoje učiteľov k rómskym žiakom VEGA 2010 2011
Profil pracoviska | Štúdium | História | Publikacná činnosť | Vedecko - výskumná činnosť |