Zamestnanci
Odborná prax
Projekty pre študentov
Oznamy
Kontakt
LinkyContent © 2005 by VVaPC
WebDesign © 2005 by simmi
 


Projekty pre študentov

Študenti sú zapájaní predovšetkým do terénnych výskumníckych prác, ale zúčastňujú sa aj vedeckých analýz získaných údajov. Študenti, okrem iných, participovali, resp. participujú aj na týchto projektoch:

• Kvalita života, střední a zdravá délka života z aspektu determinant zdraví u romského obyvatelstva v ČR a SR.
• Akademická a praktická inteligencia slovenskej populácie rómskych detí.
• Voľby životných stratégií obyvateľov chudobných a sociálne vylúčených rómskych osídlení.

Vzhľadom k študijnému zameraniu programov realizovaných na pracovisku nadobúdajú študenti „kompetencie sociálneho pracovníka“ aj prostredníctvom projektov. Príkladom je projekt „Vianoce pre matky s deťmi“, ktorý bol v roku 2010 podporený nadáciou Orange z programu Darujte Vianoce.
Projektom zameraným na zvyšovanie profesionálnych kompetencií študentov a skvalitnenie prepojenia teórie s praxou je „Odborná prax pre študentov sociálnej práce.“ Projekt je na FSVaZ realizovaný už niekoľko rokov – jeho koordinátorom je VVaPC.

Stručná informácia o projekte:

Prvým impulzom k príprave projektu bola požiadavka študentov Katedry rómskej kultúry v roku 2005. Následne na to, bol zo zdrojov Open Society Institute podporený projekt pod názvom „Prax pre študentov Katedry rómskej kultúry“, ktorý študentom poskytoval možnosť účasti na týždennej odbornej praxi v rómskych komunitných centrách a u terénnych sociálnych pracovníkov. Od toho času boli zrealizované tri ďalšie projekty podobného zamerania z rovnakých zdrojov a za organizačnej účasti Katedry rómskej kultúry (teraz Ústav romologických štúdií), občianskeho združenia Za vzájomné spolunažívanie a mnohých partnerov (napr. Priatelia Zeme CEPA, Fond sociálneho rozvoja, Asociácia terénnych sociálnych pracovníkov, Člověk v tísni, atď.). V súčasnosti je koordinujúcim pracoviskom VVaPC.
Pôvodná cieľová skupina (študenti Ústavu romologických štúdií) sa rozšírila a stali sa ňou všetci študenti sociálnej práce študujúci na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva: Vzhľadom k tejto skutočnosti sa rozšírili aj služby poskytované študentom prostredníctvom projektu. Aj naďalej zostáva jeho hlavným zámerom a cieľom zabezpečiť študentom kvalitnú supervidovanú odbornú prax, no nie len v rómskych komunitách, ale vo všetkých sociálnych inštitúciách (napr. úrady práce...) a zariadeniach, ktoré sú k dispozícii. Okrem toho, ponúka projekt pre študentov možnosť účasti na odborných besedách a tréningoch.
Profil pracoviska | Štúdium | História | Publikacná činnosť | Vedecko - výskumná činnosť |