Profil absolventa Mgr.

Všeobecná charakteristika absolventa

Absolvent magisterského štúdia je spôsobilý vykonávať prax vo verejno-právnych inštitúciách, v štátnej sfére, v špeciálnych organizáciách a inštitúciách, v teréne so zameraním na rómske komunity, menšiny a marginalizované skupiny obyvateľstva a v oblasti vedy a výskumu. Je schopný aplikovať získané teoretické poznatky do praxe, analyzovať situáciu a prijať rozhodnutie, orientovať sa v užšom a širšom sociálnom prostredí klienta a v legislatíve, pracovať v kolektíve, sieťovať rôznych aktérov sociálnej pomoci a pracovať v takýchto sieťach, vyhľadávať a využívať výsledky výskumov v praxi, tvorivo sa zapájať do riešenia najrôznejších sociálnych problémov.

Teoretické poznatky

Absolvent odboru Sociálna práca (2. stupeň) nadobudol teoretické vedomosti potrebné pre výkon profesie v praxi a pre jej teoretický rozvoj. Absolvent si osvojil teoretické koncepcie, metódy sociálnej práce a jej interdisciplinárne súvislosti. Má znalosti o ekonomike a legislatíve sociálnej sféry, pozná metódy riadenia sociálnej sféry. Ovláda teoretické aj praktické vedomosti o sociálnej politike štátu a o jej vývojových trendoch. Pozná príčiny, dôsledky a súvislosti sociálnych problémov a aktuálnych sociálnych fenoménov. Pozná sociálne, kultúrne súvislosti problémov obyvateľov rómskych osídlení a iných marginalizovaných skupín obyvateľstva, možnosti sociálnej práce a iných pomáhajúcich profesií pri ich riešení. Vie do svojej praxe aplikovať základné poznatky z psychológie, sociológie, filozofie, pedagogiky, ekonomiky, politológie, antropológie, práva. Ovláda a dokáže voliť a používať prístupy, metódy a techniky v sociálnej práci s rôznymi cieľovými skupinami.

Praktické zručnosti

Študent si osvojuje činnosti, ktoré súvisia s praktickým výkonom sociálnej práce ako sú:
• analyzovať a porozumieť podstate problémov jednotlivcov, skupín a komunít,
• analyzovať sociálnu situáciu v danej lokalite príp. regióne,
• navrhovať, prijímať a realizovať koncepčné riešenia sociálnych problémov,
• spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, zdravotníctve, školstve a psychologickom a pedagogickom poradenstve,
• podieľať sa na riešení otázok kvality života a socio-enviromentálnych problémov,
• riešiť otázky minorít, osobitne rómskeho etnika,
• riešiť otázky rodinnej politiky a rodinného života, chudoby, bezdomovectva, prostitúcie, drogových závislostí a ostatných sociálno-patologických javov a to v rezidenciálnej i terénnej sociálnej práci,
• samostatne plánovať a organizovať aktivity v oblasti sociálnej pomoci a sociálnych služieb,
• schopnosť nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní riešenia problémov v sociálnej práci,
• schopnosť a zručnosť realizovať zložité riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov.

Doplňujúce poznatky a zručnosti

Absolvent má vedomosti o konkrétnych cieľových skupinách so zameraním na obyvateľov rómskych osídlení. Pozná historické, kultúrne súvislosti a základy romológie. Dokáže pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen alebo vedúci tímu.

Dokáže:
• tvoriť projekty a sociálne plány a pracovať v projektoch
• pracovať v projektoch pre rómsku komunitu
• pracovať na výskumných projektoch
• prezentovať výsledky svojej práce
• vytvárať plány vlastného kariérneho rozvoja, vrátane supervízie,
• udržiavať kontakt s najnovším vývojom vo svojej disciplíne,
• riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny.