Profil absolventa Bc.

Všeobecná charakteristika absolventa

Absolvent 1. stupňa VŠ štúdia sociálnej práce je schopný: navrhovať formy sociálnej pomoci a sociálne systémy tak, aby spĺňali požiadavky na udržanie a zlepšenie kvality života obyvateľstva, vytvárať občiansky prospešné a podporné aktivity a implementovať ich do praxe. Absolventi majú znalosti o formách a metódach sociálnej práce, o sociálnej politike štátu a o jej vývojových trendoch, o úlohách štátnej správy, samosprávnych orgánov a neštátnych subjektov v oblasti sociálnej politiky, teórii sociálnej práce a o jej aplikovaní na sociálne problémy. Dokážu navrhovať, vyvíjať, implementovať, rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať formy a metódy sociálnej práce. Sú pripravení pre výkon sociálno-správnych činností, sociálno-právneho poradenstva prvého kontaktu, sociálneho diagnostiky a prognóz, sociálnej prevencie, sociálno-právnej ochrany, depistáže a iných foriem sociálnej pomoci (napr. krízovej intervencie, terénnej sociálnej práce, resocializácie, vyjednávania a zastupovania klienta, pomoci občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ap.) ako aj zriaďovania, koordinovania a organizovania sociálnych služieb.

Teoretické poznatky

Absolvent 1. stupňa VŠ štúdia v odbore Sociálna práca získal a pochopil podstatné fakty, pojmy a princípy zo základov teórie a praxe sociálnej práce. Osvojil si koncepcie teórie a metodiky sociálnej práce a jej interdisciplinárne súvislosti, vie analyzovať problematiku cieľov, obsahu, metód a foriem pomoci jednotlivcovi, skupine a komunite, pochopil rôznorodosť a komplexnosť príčin sociálnych problémov. Dokáže odborne interpretovať ich politicko-ekonomické a kultúrne súvislosti, vie aplikovať základné poznatky z psychologických, sociologických, filozofických, pedagogických, ekonomických, politologických a právnych vied pri riešení sociálnych problémov.

Praktické zručnosti

Študent si osvojuje činnosti, ktoré súvisia s praktickým výkonom sociálnej práce:
- výkon sociálno-správnych činností
- poskytovanie sociálno-právneho poradenstva
- sociálna diagnostika
- sociálna prevencia a sociálno-právna ochrana
- supervízia
- riadenie tímov, kooperácia a iné.